ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

,,Naše třída soviček - plná chytrých kluků a holčiček"

ŠVP zpracovala ředitelka školy

Bc. Hana Veselá

Projednán: 1. 7. 2021

Schválen: 30. 8. 2021

Školní vzdělávací program

 má platnost 3 roky a je 

platný od 1. 9. 2021

 

Mateřská škola Drobovice

Součástí MŠ je výdejna školní jídelny

Právní forma – příspěvková organizace od 1. 1. 2003

Kapacita mateřské školy je 20 dětí

 

Cíle předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dítěte před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními potřebami.

ŠVP je zpracovám v souladu s Rámcovým programem předškolního vzdělávání a v souladu s obecně platnými právními předpisy.

Program je přizpůsoben podmínkám naší jednotřídní mateřské školy.

Charakteristika školy

Věcné podmínky

Mateřská škola je přízemní zděná budova asi z roku 1920, která původně sloužila jako deputátní byty. V roce 1954 byl v jedné polovině budovy zřízen tzv. dětský útulek, do kterého docházelo 27 dětí. Druhá polovina budovy sloužila jako obecní byt. Od roku 1. 9. 1955 škola sloužila jako zařízení, pečující o děti pracujících matek. Místnosti byly přestavbou vhodně upraveny a zařízeny. Postupně se škola opravovala a modernizovala až do dnešní podoby.

V současné době má mateřská škola vzhledem k hygienické kapacitě odpovídající prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí.

Mateřská škola má samostatný vchod ze zahrady. Po vstupu do chodby vlevo je nově zrekonstruovaná šatna, umývárna, WC zaměstnanců a úklidová komora. Vedle šatny je výdejna jídla, která je propojena výdejním oknem do jídelny. Vstup do třídy je z chodby proti vstupním dveřím. Třída je propojena s jídelnou, která je vybavena novými stolky a židličkami a děti se zde kromě stravování věnují výtvarným a pracovním činnostem. Po obvodu jsou umístěny nově pořízené otevřené skříňky s pracovními a výtvarnými potřebami, stavebnice, puzzle a další pomůcky a hračky využívané u stolků. Na jídelnu navazuje ložnice, vybavená vestavěnou skříní na ukládání lehátek a lůžkovin. Při vyšším počtu dětí lze ložnici využívat jako herní prostor.

Ve třídě jsou po obvodu v otevřených skříňkách umístěny hračky tak, aby je děti viděly a mohly si je samy půjčovat. Je zde koutek kadeřnictví, kuchyňka, obchod. Třída je vybavena pianem. Vpravo od třídy je tzv. ředitelna, kterou děti využívají ke hrám – dřevěný domek pro panenky, námětové hry Na maminky, Na knihovnu, Na dopravu – dopravní koberec. Děti zde mohou mít svůj klidový koutek.

Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické zařízení i vybavení pro odpočinek dětí jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a jsou estetického vzhledu. Vybavení hračkami, pomůckami, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí a jejich věku, je průběžně doplňováno a obnovováno s ohledem na finanční situaci školy. Hračky a doplňky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a vyznaly se v jejich uložení. Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí. Prostředí je upraveno tak, aby dětské práce byly dětem přístupné a mohli si je prohlédnout i jejich rodiče.

Na budovu MŠ bezprostředně navazuje zahrada, která je přiměřeně vybavena, aby umožňovala dětem různé aktivity. Všechny vnitřní a venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. Na zahradě máme pískoviště, přístřešek se stolky a židličkami, kuchyňku, dřevěný domeček pro panenky a obchod. Pro cvičení obratnosti a zdatnosti jsou zde rozmístěny různé průlezky, houpačky, dopravní značky a kolotoč – vše je nově opraveno a zrekonstruováno. Z finančních důvodů byly částečně opraveny chodníky, jako provizorní řešení. V budoucnosti bychom zde chtěli vybudovat dopravní hřiště pro jízdu na dětských dopravních prostředcích. Vedle přístřešku je kovový domek na ukládání hraček a pomůcek pro venkovní použití. Na zahradě vpravo od vstupní branky je umělý kopec, který v zimě využíváme k bobování a sáňkování. Na zahradě jsou stromy, keře a květiny, o které pečujeme.

Za zahradou je pole, kde pozorujeme polní práce, rostliny a je zde i výhled na hlavní silnici – pozorování dopravy a dopravních prostředků. Na podzim lze na poli pouštět draky.

Škola je umístěna na klidném místě, na kraji vesnice. Nedaleko pod školou je louka, lesík, potok a také včelí úly, kam chodíme často na vycházky a pozorujeme živou i neživou přírodu. Ve vesnici je rybník, park s lavičkami, sportovní hřiště, za hřištěm je les, potok a krásný splav.

Další možnosti vycházek a výletů jsou do nedalekého Filipova (asi 1 km), vede tudy železnice, kde pozorujeme vlaky nebo zde můžeme navštívit koňskou farmu. Ve Filipově stojí zámek, který byl zrekonstruován na centrum pro nemocné Alzheimerem. Za zámkem je chráněná krajinná oblast – prostorná obora s kaplí.

Vycházkou lze navštívit i ZŠ v Čáslavi nebo zemědělské muzeum. 

životospráva

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována správná technologie přípravy pokrmů a nápojů, děti mají dostatek tekutin a mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti nenutíme do jídla, spíše motivujeme, aby ochutnaly a dojídaly. Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který lze v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku s ohledem na aktuální počasí. Mají dostatek pohybu nejen na zahradě, ale i v interiéru školy. Respektujeme individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku u jednotlivých dětí. Samy se snažíme chovat podle zásad zdravého životního stylu a poskytovat tak dětem přirozený vzor.

PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY

Děti i dospělí se cítí v prostředí MŠ dobře a spokojeně, jistě a bezpečně. Nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci. Pedagogové respektují potřeby dětí i rodičů, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. Děti nejsou neúměrně zatěžovány či neurotizovány spěchem a chvatem. Všechny děti mají rovnocenné postavení. Volnost a osobní svoboda dětí je přiměřeně vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývající z bezpečnosti a nutnosti dodržovat v MŠ potřebný řád. Pedagogický styl – způsob, jakým jsou děti vedeny – je podporující, sympatizující, počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte, projevuje se přímou, vstřícnou a naslouchající komunikací pedagoga s dětmi. Je vyloučeno manipulování s dítětem, zbytečné organizování, podporování nezdravé soutěživosti. Vyhýbáme   se   negativním   slovním   komentářům   a   podporujeme   děti v samostatných pokusech, dostatečně chválíme a pozitivně hodnotíme. Ve vztazích mezi personálem a dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost. Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů. Třída je pro ně kamarádským společenstvím, v němž jsou zpravidla rády.

Vstup do mateřské školy je prvním krokem dítěte do společnosti. Rozdílná situace v mateřské škole a v rodině s sebou přináší určité změny v jejich životě. Dítě si musí v novém prostředí najít své místo, začlenit se do organizované skupiny dětí a vytvářet nové vztahy. Proto je důležité, aby rodina navázala s učitelkou vztah založený na vzájemné důvěře a hlavně v počátku jeho pobytu v MŠ dítě co nejúčinněji podpořili.

Pro snadnější přechod a začlenění dítěte do nového prostředí mateřská škola nabízí a vysvětluje význam adaptačního programu, který umožňuje rodičům společně pobývat se svými dětmi a tak zmírnit případné obtíže.

Dobu adaptace volíme individuálně, vždy po vzájemné domluvě s rodiči.

U NÁS VE TŘÍDĚ

Ve třídách se snažíme o přátelskou atmosféru, kde se děti cítí spokojeně, bezpečně a jistě. Je štěstím, když se podaří, že dítě má svou paní učitelku rádo. Rodiče by měli tento vztah podporovat. Vzájemná komunikace rodičů a učitelky je proto v naší práci nutností.

Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není znevýhodňováno. Šanci musí dostat děti nadané, ze sociálně znevýhodněného prostředí, ale i děti se zvláštními vzdělávacími potřebami.

Snažíme se o nenásilné zapojení všech dětí do hry vhodnou motivací, posilujeme jejich sebevědomí, odvahu, experimentování a schopnost umět vyjádřit svůj názor.

HRA

Předškolní období je nazýváno obdobím hry a v rozvoji dítěte je nezastupitelná. Hra rozvíjí všechny schopnosti dítěte, pomáhá mu získat nové zkušenosti a dovednosti potřebné pro život.

Učitelka napomáhá hrám volbou a navozováním situací, která podnítí začátek a rozvine průběh hry. Dětem dává dostatek času k dokončení hry, uchovává jejich výtvory, neuklízí je bez souhlasu dítěte.

Učitelka musí respektovat, že dítě má plné právo hru odmítnout a také mít možnost hrát si samo. Sezení u stolečků omezujeme jen na činnosti, které to nezbytně vyžadují.

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA

Vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a v průběhu celého dne. Probíhá individuálně, ve skupinách i v programově řízených činnostech a je založeno na přímých zážitcích dítěte. Poměr spontánních i řízených činností je v denním programu vyvážený, jednotlivé činnosti se střídají, denní program je pružný a umožňuje reagovat na aktuální změny.

Každý den zařazujeme tělovýchovné chvilky, relaxační cvičení a hudebně pohybové hry, které slouží k protažení a uvolnění celého těla.

Dětem dáváme dostatečný prostor pro samostatnost a tvůrčí schopnosti.

PRAVIDLA CHOVÁNÍ

Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád a učit děti pravidlům soužití. Pravidla a dohody tu nejsou proto, aby nám kradly osobní svobodu, ale aby vymezovaly, kam až mohu jít, co ještě mohu udělat, co už naopak není přijatelné a druhému může ublížit.

Dodržování pravidel nám usnadní naše soužití v mateřské škole, zajistí bezpečnost, psychickou a duševní pohodu.

PRAVIDLA PRO VZÁJEMNOU DOHODU, POROZUMĚNÍ A PŘÁTELSTVÍ:
 • V šatně má každý své místo, kam si ukládá všechny věci. Každý si je snaží udržovat v pořádku a čistotě podle svých možností.  Může požádat o pomoc dospělého.
 • Špinavé ruce umýváme mýdlem, také po použití toalety dbáme na čistotu
 • Všechny hračky mají své místo. Zacházíme s nimi šetrně a po hraní je ukládáme zpět na své místo.
 • Neničíme úmyslně kamarádovi hru ani práci, vážíme si všeho, co druhý vytvoří.
 • Hluk nám škodí. Domlouváme se klidným hlasem, nezpůsobujeme zbytečný hluk a křik, abychom se nerušili navzájem při hře.
 • Pokud na něco sami nestačíme, požádáme o pomoc kamarády nebo dospělou
 • Máme se rádi. Dohodneme se bez hádek, žalování a ubližování. Spory mezi sebou neřešíme rukama, ale slovem. Nemluvíme hrubě, jsme přeci slušné děti.
 • Nebereme si nic, co nám nepatří. Co není naše, je cizí a brát cizí věc je krádež.
 • K dospělým se chováme slušně. Umíme pozdravit a poděkovat.

Kouzelným slovíčkem„ prosím „ nikdy nic nezkazíme.

ORGANIZACE

Denní řád je dostatečné pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, soukromí a bezpečí. Při vstupu dítěte do MŠ je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. Poměr řízených a spontánních činností je vyvážený. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru. Vše je organizováno tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě, aby se zapojovaly do činností, pracovaly svým tempem. Je dbáno na soukromí dětí. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. V plánování je zařazena řízená činnost učitelkou ve třídě i venku, ale především preferujeme samostatné činnosti dle volby dětí, to znamená nepřímo řízené. Osvědčil se nám projekt plánování – činnosti máme rozdělené podle druhu inteligence (rozpracované v TVP). 

Každá z těchto činností respektuje tyto zásady:
 • Činnost dělají děti bez přímého vedení učitelkou – samostatně. Činnost je založena na spolupráci dětí.
 • Činnost dětem umožňuje volit vlastní postup, samy objevují jednotlivé kroky k vyřešení úkolu.
 • K činnosti si samy děti volí pomůcky, materiály, samy si je přichystají a uklidí. Činnosti probíhají ve skupinkách, ve dvojicích nebo individuálně.
 • Nejvíce si dítě zapamatuje to, co přímo zažije, dělá anebo se pokouší naučit druhé. Tomu  přizpůsobujeme i režim a organizaci v MŠ.
Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od tří do šesti let. Ředitelka mateřské školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí do mateřské školy pro následující školní rok.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se ředitelka školy řídí:

zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

– mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.)

Dítě do mateřské školy přijímá ředitelka na základě žádosti rodičů, kterou si vyzvednou v mateřské škole. Po ukončení zápisu a odevzdání vyplněného Evidenčního listu potvrzeného lékařem pro děti a dorost, obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ. Rodiče jsou následně pozváni do mateřské školy na první informační schůzku, kde získají informace o provozu mateřské školy, domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy.

ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Od 1. 9. 2017 platí – Povinné předškolní vzdělávání, které má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech od 8.00 hodin do 12.00 hodin, v případě neúčasti je zákonný zástupce povinen dítě omluvit, popřípadě doložit na výzvu ředitele důvody nepřítomnosti.

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Informace jsou předávány pravdivě, včas, převážně ústní formou a jsou vyvěšeny na informační nástěnce. Mezi spolupracovníky panuje důvěra, kolektiv pracuje jako tým a všichni mají stejnou možnost vyjádřit své názory. Plánování vychází z předchozí analýzy – průběžná evaluace, kontrola, projednání dosaženého cíle, zhodnocení situace se zapojením všech zaměstnanců školy – týmová spolupráce. Ke spolupráci jsou zváni i rodiče, i oni mají možnost vyjádřit své názory, podněty a kolektiv na ně reaguje.

Ředitelka školy vypracovává   školní   vzdělávací   program   ve   spolupráci   s učitelkou   – z výsledků hodnocení jsou vyvozovány závěry pro další práci. (hospitační činnost, evaluace po skončení týdenního podtématu, na konci 1. pololetí a na konci školního roku

Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, dalšími orgány státní správy a samosprávy, se základní školou, rodiči a dalšími partnery školy (dětský lékař, logoped, pedagogicko psychologická poradna v Kutné Hoře) – podle aktuálních potřeb nebo problémů.

PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ

Pedagogický sbor tvoří ředitelka a učitelka – obě mají předepsanou odbornou a pedagogickou způsobilost a praxi. Obě mají vysokoškolské vzdělání.

Pedagogové jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem v souladu s kulturou školy. Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá především samostudiem – odborná literatura, odborné časopisy – Informatorium, účastní se seminářů nebo webinářů, dle nabídky a potřeby školy.

Provozní zaměstnanci – v mateřské škole pracuje 1 pracovnice jako uklizečka + pracovník výdejny jídla. Tato pracovnice má středoškolské vzdělání. Dalšími zaměstnanci jsou mzdová účetní a finanční účetní.

Zaměstnanci mají důvěru ve vedení školy a sdílí společné cíle.

Specializované služby MŠ nezajišťuje, ale navrhuje možnosti a kontakty na kompetentní místa.

SPOLUÚČAST RODIČŮ

Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, respekt a ochota spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství. Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět.

Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, účastnit se různých programů, dle svého zájmu vstupovat do her svých dětí. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje. Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají mlčenlivost o jejich vnitřních záležitostech. Nezasahují do života a soukromí rodiny. Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu, pomáhá rodičům v péči o dítě, nabízí poradenský servis i osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí.

Vstup dítěte do mateřské školy s sebou přináší ze strany rodičů řadu obav a smíšených pocitů. Proto je důležité, aby rodina navázala s p. učitelkou vztah založený na vzájemné důvěře a hlavně v počátku jeho pobytu v MŠ dítě co nejúčinněji podpořili. Spolupráce by však měla trvat po celou dobu docházky do školy.

Pro snadnější přechod a začlenění dítěte do nového prostředí mateřská škola nabízí a vysvětluje význam adaptačního programu, který umožňuje rodičům společně pobývat se svými dětmi a tak zmírnit případné obtíže.

Účast ve výchovně vzdělávacím procesu

Mateřská škola spolupracuje s rodiči a jinými partnery s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnost ve prospěch dětí a k prohloubení vzájemného výchovného působení mateřské školy, rodiny a veřejnosti.

Snahou mateřské školy je vtáhnout rodiče do práce a podílet se na dění v mateřské škole, mohou se účastnit různých programů a tím podporovat společně strávené chvíle rodičů s dětmi. Rodiče mají možnost kdykoliv vstoupit do mateřské školy, vstupovat do her svých dětí, popovídat si s učitelkami, získávat informace o svém dítěti, spolupodílet se při řešení vzniklých problémů a domlouvat se na společném postupu při jeho výchově a vzdělání. Rodiče mají možnost se seznámit se školním vzdělávacím programem, který je veřejný, pořizovat si opisy, výpisy nebo kopie za cenu v místě obvyklou.

O všech aktivitách i dění v mateřské škole informujeme rodiče prostřednictvím nástěnek v šatně a prostorech MŠ a na webových stránkách školy. Máme na zřeteli, že informovanost rodičů a vzájemné poznávání je důležitým předpokladem vzájemné komunikace a spolupráce, který ovlivňuje výsledek  naší práce.

Vždělávání dětí od 2 do 3 let

Pro dvouleté dítě je zařazení do mateřské školy nejčastěji první sociální zkušeností mimo širší rodinu. Obvykle se projevuje silnější potřebou vazby na dospělou osobu. Poznává nové vzorce chování dospělých i vrstevníků, vymezuje si vlastní prostor, přijímá vymezené hranice a nové role. Učitel zastává velmi významnou pozici, stává se zástupcem rodiče, jistotou a oporou dítěte v běžném dění i v budování vztahů s vrstevníky.

Dvouleté děti se nejvíce učí nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a především hrou. Často vyžadují opakování činností, potřebují pravidelné rituály, zpravidla udrží pozornost jen velmi krátkou dobu. Podmínkou úspěšné pedagogické práce je citlivé přizpůsobování organizace se střídáním nabídky činností, trénováním návyků a praktických dovedností, ponecháním co největšího prostoru pro volné hry a pohybové aktivity.

Podmínky pro vzdělávání dětí od 2 do 3 let
 • Mateřská škola je vybavena dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a pomůcek vhodných pro dvouleté děti.
 • Prostředí je upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí, umožňovalo variabilitu v uspořádání     prostoru a zabezpečovalo možnost naplnění potřeby průběžného odpočinku.
 • Šatna je vybavena dostatečně velkým úložným prostorem na náhradní oblečení a hygienické potřeby.
 • Mateřská škola vytváří podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami.
 • Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně, podle potřeb a volby dětí.

Ve vzdělávání dětí mladších tří let převládají spontánní činnosti nad řízenými. Nejčastěji uplatňujeme individuální nebo skupinovou formu činností. V plné míře akceptujeme vývojová specifika (individualizace a diferenciace). Při plánování vzdělávací nabídky pro děti mladší tří let vycházíme z jednoduchých principů:

 1. – jednoduchost
 2. – časová nenáročnost
 3. – známé prostředí a nejbližší okolí
 4. – smysluplnost a podnětnost
 5. – dostatek prostoru a času pro volný pohyb a hru dítěte
distanční výuka

Zákon č. 349/2020 Sb. ukládá povinnost poskytovat vzdělávání dětí distančním způsobem. Předškolní děti mají povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky.

Pro účely distančního vzdělávání byla 14. dubna 2020 na FB vytvořena soukromá skupina DROBOVICKÉ SOVIČKY pro rodiče dětí ze školky, které chtějí být v kontaktu i v době uzavření. Všichni rodiče byli osloveni, a získali do této skupinky přístup. Zde budou rodiče nacházet podklady pro distanční vzdělávání dětí.

Stejně tak zde mohou čerpat inspiraci rodiče dětí mladších, na které se ještě povinnost předškolního vzdělávání nevztahuje, ale přesto chtějí rozvíjet své děti dle vzdělávacího programu mateřské školy. Na každý týden učitelky pro děti, na které se vztahuje povinná školní docházka – připraví desky s úkoly, náměty, pracovními listy, metodiku na dané téma a rodiče si je v MŠ po dohodě termínu vyzvednou. Rodiče dětí s povinným předškolním vzděláváním po ukončení distančního vzdělávání odevzdají vypracované materiály. Pro zpětnou vazbu, komunikaci a sdílení bude využíván FB nebo e-mail: msdrobovice@seznam.cz

Cílem ŠVP je vytvořit skladbu vzájemně se ovlivňujících, prolínajících a propojených oblastí

Vzdělávací činnost zpracovaná do krátkodobých plánů – podtémat:
 1. je založena na metodách přímých zážitků, využívá dětské zvídavosti a potřeby objevovat, vede děti k individuální práci s vytvořením podmínek pro činnosti dítěte
 2. probouzí v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe. Naslouchat, objevovat, ale i odvahu ukázat, co všechno už samy umí, zvládne a dokáže.
 3. nepředkládá dětem jen hotové návody, ale naopak jim umožní hledat samostatné cesty tvořivým myšlením a vlastním nápadem.

Zpracovaný materiál odpovídá základním požadavkům pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Je sestaven tak, aby respektoval hlavní cíle předškolního vzdělávání:

 1. rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
 2. osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 3. získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Všech pět interakčních oblastí se vzájemně propojuje, dílčí cíle i dosažené kompetence dítěte na sebe navazují a doplňují se.

Záměry vzdělávacího úsilí:

Naším záměrem je vytvořit dětem příjemné, vstřícné a bezpečné prostředí, na které budou i v budoucnosti rády vzpomínat. Chceme děti připravit na získání přiměřené fyzické, psychické a sociální samostatnosti, Chceme, aby vnímaly sounáležitost s přírodou, okolním světem, aby měly chuť dívat se kolem sebe, všímat si, objevovat, učit se a spolupracovat.

Motto: „Vše, co umím, jsem se naučil v mateřské škole.“

Vzdělávací nabídka, činnosti, konkretizované výstupy jsou rozpracované v třídním vzdělávacím programu. Jednotlivá témata obsahují podtémata, která jsou rozpracovaná v třídním vzdělávacím programu podle podmínek a věku dětí na hry a činnosti. Při každém rozpracování jsou respektovány požadavky na:

a) rozvoj osobnosti dítěte
 • rozvíjí dítě v souladu s jeho schopnostmi a možnostmi
 • vytváří dostatek podnětů k učení a radosti z něho
 • posiluje sebevědomí dítěte a jeho důvěru ve vlastní schopnosti
 •  vytváří prostředí pro vzájemné vztahy mezi dětmi
 • stimuluje rozvoj řeči
 • seznamuje děti se vším, co je důležité pro život
 • zdůrazňuje význam vlastních aktivit
 •  je připraven pomoci dětem, pokud to potřebují
 • vytváří prostředí pohody a radosti z prožitého dne
b) uplatňování podílu rodičů na vzdělávání v MŠ
 • usiluje o partnerské vztahy s rodiči
 • odpovídá za umožnění přístupu rodičů ke svým dětem ve třídě a za možnost podílet se na činnosti s dětmi
 • umožňuje rodičům účastnit se na tvorbě programu školy a jeho hodnocení
 • vede s rodiči průběžný dialog o jejich dětech
c) provádění hodnocení a využívání zjištěných informací pro další pedagogickou činnost o tom
 • jak se děti cítily
 • co se děti naučily
 • co se povedlo, co ne, proč ne
 • vede individuální záznamy o dítěti
Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných

V současné době nemáme děti se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Pokud by to bylo potřebné, sestavily bychom pro jednotlivé děti individuální vzdělávací program, který by vyhovoval jejich fyzickým nebo psychickým možnostem, přihlédlo by se i k jejich sociální situaci – při jeho realizaci bychom spolupracovaly s příslušným odborníkem (speciální pedagog, lékař, rehabilitační pracovník, psycholog apod.)

Vzdělávání dětí mimořádně nadaných – obsah i podmínky vzdělávacího programu by byly přizpůsobeny mimořádným schopnostem dětí a byly by doplněny nabídkou dalších aktivit např. ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Čáslavi, Základní uměleckou školou v Čáslavi apod.

Pro děti s odloženou školní docházkou máme vypracované individuálně vzdělávací plány, ve kterých se přihlíží na doporučení pedagogicko- psychologické poradny a kterými se celý rok řídíme a s dětmi pracujeme.

Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka je poskytována individuálně v rámci běžných vzdělávacích činností.

Ke každému dítěti přistupujeme individuálně a snažíme se vytvořit optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení, ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti.

Celé znění ŠVP je k nahlédnutí v mateřské škole nebo k zaslání na písemnou žádost.