PRO RODIČE

STRAVNÉ V MŠ

Přihlášení a odhlášení stravného je třeba zajistit telefonicky nebo osobně den předem do 9.00 hodin. V případě nepřítomnosti dítěte si rodiče odeberou oběd první den nemoci v 11:45 hodin

ŠKOLNÍ ŘÁD

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě v MŠ a prokazatelným způsobem s ním byli seznámeni všichni zaměstnanci školy. MŠ informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí.

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vydává ředitelka školy po projednání v pedagogické radě 30. 8. 2023 tento Vnitřní řád. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.