ŠKOLNÍ ŘÁD

Č.j.: 80/22Účinnost od 1. 9. 2022
Spisový znak:Skartační znak: A
Změny: aktualizace 1. 1. 2024

 

OBSAH ŠKOLNÍHO ŘÁDU

1. závaznost školního řádu

a)  základní denní režim

2. cíle předškolního vzdělávání

3. provoz MŠ

a) příjem dětí a rozcházení se domů

b)     přijímací řízení

c)     ukončení docházky v MŠ

d)     stravování

e)     stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

f)      splatnost úplaty za předškolní vzdělávání

g)     prevence sociálně patologických jevů

4. práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci

5. podmínky zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí + Příloha 1.

a)     péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání se zaměstnanci

b)     první pomoc a ošetření

c)     pobyt dětí v přírodě

d)     sportovní činnosti a pohybové aktivity

e)     pracovní a výtvarné činnosti

6. podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

7. GDPR

8. Distanční výuka

1. Závaznost školního řádu

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě v MŠ a prokazatelným způsobem s ním byli seznámeni všichni zaměstnanci školy. MŠ informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí.

a) Základní denní režim

Je flexibilní, pevně jsou stanoveny pouze časy stravování dětí.

 • 6,30 – 8,30 ranní hry dle přání a volby dětí, námětové hry, jazykové a logopedické chvilky, záměrné i spontánní učení
 • 8,30 – 8,45 komunitní kroužek, řízené zdravotní cvičení, pohybové hry
 • 8,45 – 9,00 ranní svačina
 • 9,00 – 9,30 činnosti řízené pedagogem, řízené skupinové i frontální činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí podle Školního vzdělávacího programu
 • 9.30 – 11,30 pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené i volné činnosti a aktivity zaměřené na relaxaci, pohyb výchovu a vzdělávání
 • 11,30 – 12.00 hygiena, oběd
 • 12,00 – 14,00 příprava na odpočinek, odpočinek dle individuálních potřeb dětí, klidové činnosti ve třídě
 • 14,00 – 14,15 hygiena, odpolední svačina
 • 14,15 – 16,00 volné činnosti a individuálně zaměřené aktivity dětí řízené pedagogy, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí

 

2. cíle předškolního vzdělávání

Předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti a poznatky v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků, cestou výchovy a vzdělávání, založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu, tvořivost a soucítění se vším živým na naší planetě. Podporovat samostatné uvažování dítěte – vlastní poznatek má větší váhu, než ten převzatý.

3. provoz mš

Provoz MŠ je od 6:30 do 16:00, je přerušen nebo omezen po dohodě se zřizovatelem v době hlavních prázdnin Uzavření školy je vždy projednáno s rodiči, je přihlédnuto k jejich potřebám a požadavkům.

a) Příjem dětí a rozcházení se domů

Ředitelka školy dohodne po přijetí dítěte do MŠ se zákonnými zástupci způsob a délku docházky dítěte (uvedeno v přihlášce ke stravování). Dítě by mělo do MŠ docházet do 8:15 hodin, potom se budova školy z bezpečnostních důvodů uzamyká. Při jiném příchodu dítěte do MŠ využívá zákonný zástupce zvonku.

Rodiče nebo pověřené osoby musí předat dítě učitelce osobně!

b) Příjímací řízení

Ředitel školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín (zpravidla během dubna) pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Datum zápisu je na webových stránkách MŠ, ve vývěsce v obci a na nástěnce ve škole. Děti se do MŠ přijímají na základě žádosti, evidenčního listu (potvrzeného lékařem) a přihlášky ke stravování, které si rodiče vyzvednou před zápisem u ředitelky či učitelky v MŠ. Při zápisu bude rodičům dítěte přiděleno pro přijímací řízení registrační číslo. Dle § 183 zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon, v platném znění, ředitelka mateřské školy rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání oznámí zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení každého uchazeče. Tento seznam bude zveřejněn na nástěnce v šatně dětí v budově školy.

Telefonické informace o ne/přijetí nebudou poskytovány.

Dle § 36 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, má účastník správního řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

1.   Mateřská škola má kapacitu 20 dětí, podle vyhlášky č. 14/2005 Sb. § 2.

2.   O přijetí dětí rozhoduje ředitelka.

3.   Mateřská škola přijímá děti ve věku od 3 let. Mladší děti mohou být pro daný školní rok zapsány pouze v případě volných míst v MŠ. 

 

        Dítě mladší 3 let lze ke vzdělávání přijmout pouze při splnění následujících podmínek:

 

 

Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33 zákona č. 561/2004 Sb. Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání spočívá ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče. Dítě tedy musí být od počátku docházky do MŠ připraveno plnit požadavky ŠVP -školního vzdělávacího programu. 

 

4.  Mimo termín zápisu budou děti přijímány pouze v případě volné kapacity.

5.  Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech od 8.00 hodin do 12.00 hodin, v případě neúčasti je zákonný zástupce povinen dítě omluvit, popřípadě doložit na výzvu ředitele důvody nepřítomnosti. Dle těchto kritérií bude postupovat ředitelka mateřské školy v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

KRITÉRIA
 1. Přednostně ze zákona budou přijímány děti, které od 1. 9. 2021 budou plnit povinné předškolní vzdělávání s trvalým pobytem v obci Drobovice + odklad školní docházky
 2. Děti podle věku s trvalým pobytem v obci Drobovice + spádové oblasti (Okřesaneč)
 3. Ostatní děti podle věku (přednostně jsou přijímány děti starší) bez trvalého pobytu v obci Drobovice

c) Ukončení docházky v MŠ

Ředitelka školy může po předchozím písemném upozornění rodičů rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

    •  Dítě se bez omluvy rodičů nepřetržitě nezúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší, než 2 týdny
    • rodič závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ
    • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo
    • školské poradenské zařízení
    • rodič opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování (§123)ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady
    • rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné

 Nepřítomnost dítěte v MŠ je rodič povinen ohlásit předem. Není-li nepřítomnost předem známá, omlubí dítě neprodleně. Dětem v MŠ se poskytuje hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu v MŠ. Při vstupu dítěte do MŠ nabízíme individuálně přizpůsobený adaptační režim. Rodiče se mohou s učitelkami na vhodném postupu dohodnout. Rodiče jsou zodpovědní za to, že dítě přivádějí do MŠ ZDRAVÉ!

Při zjištění teploty nebo jiných příznaků onemocnění během pobytu dítěte v MŠ, budou rodiče neprodleně telefonicky informováni. Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje spojené se zdravím dítěte. Každou změnu související s dítětem sdělí rodiče učitelce (změna bydliště, telefonu, zdrav. pojišťovny, zdrav.stavu dítěte, alergie, léky, které užívá…)

d) Stravování

Stravné se platí vždy 1. pracovní den v měsíci od 16.00 do 17.00 hodin, popřípadě po dohodě s rodiči v náhradním termínu. Je vhodné platit v tento den a to i v případě nepřítomnosti dítěte. Stravné se hradí předem a přeplatek je vyúčtován v měsíci následujícím. Stravné vybírá paní učitelka. Při náhlém onemocnění je možné si do vlastních nádob oběd vyzvednout _ pouze první den nepřítomnosti. 

 

Požadavek odhlášení oběda na druhý den je nutné nahlásit vždy den předem – nejpozději do 9.00 hodin.

e) Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

Výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole podle novely § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), s účinností od 1.1.2024 bude nově stanovovat výši úplaty zřizovatel. Zřizovatel bude nově stanovovat měsíční výši úplaty podle upraveného znění vyhlášek až na školní rok 2024/25. Měsíční výše úplaty bude stanovena usnesením rady obce/kraje (v obcích, kde není rada zřízena, stanoví výši starosta na základě § 99 odst. 2 zákona o obcích).

 • U mateřských škol může být měsíční výše úplaty stanovena maximálně ve výši 8 % základní sazby minimální měsíční mzdy.

Zřizovatel stanoví měsíční výši úplaty  na další školní rok nejpozději do 30.6. předcházejícího školního roku. Ředitel školy nebo školského zařízení následně vhodným způsobem informuje zákonné zástupce (zpravidla se jedná o webové stránky školy, informační panel v budově školy apod.). Pro školní rok 2024/25 stanoví zřizovatel výši úplaty nejpozději do 30.6.2024.

 • Pokud zřizovatel nestanoví v daném termínu měsíční výši úplaty, zůstává její výše na období dalšího školního roku stejná jako v předcházejícím školním roce.

Pokud dojde v kalendářním měsíci k omezení nebo přerušení provozu na dobu kratší nebo rovnu 5 vyučovacím dnům, úplata se nesnižuje. Jestliže je však omezení nebo přerušení provozu po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, sníží se měsíční výše úplaty poměrně k omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. O snížené měsíční výši úplaty je ředitel mateřské školy povinen vhodným způsobem informovat zákonné zástupce, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy nebo neprodleně poté, co rozhodne nebo se dozví o délce přerušení nebo omezení provozu mateřské školy. O snížené měsíční výši úplaty nebude rozhodovat zřizovatel, neboť snížení nastane automaticky (podle rozsahu) a ředitel pouze o takto snížené měsíční výši úplaty informuje zákonné zástupce. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitelka školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte. Úplata za předškolní vzdělávání je úplatou měsíční. Úplata za předškolní vzdělávání se stanovuje na období školního roku.. Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši.

 

f) Splatnost úplaty za předškolní vzdělávání

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná nejpozději do 15. každého kalendářního měsíce. Úhrada úplaty může být splatná i čtvrtletně či pololetně. Způsob úhrady domluví do 10. září ředitelka s každým zákonným zástupcem osobně. V případě absence dítěte v MŠ se úplata nesnižuje ani nepromíjí. V případě přerušení provozu celé organizace MŠ v měsíci červenci a srpnu bude úhrada prominuta. Ředitel školy podle vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění a podle ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění rozhodne ve správním řízení o snížení nebo prominutí úplaty.

Osvobozen od úplaty bude:
– zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek
– fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže     řediteli mateřské školy.

Nově s účinností od 1.9.2024 dochází k rozšíření možného osvobození o rodiny pobírající přídavek na dítě. O osvobození bude možné žádat od začátku školního roku 2024/25, tzn. od 1.9.2024, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školy, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“.

Úplata je splatná v hotovosti u ředitelky od 1. do 15. každého kalendářního měsíce. Úplatu hradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jehož vzdělávání probíhá v prvním nebo druhém ročníku. Úplatu za předškolní vzdělávání nehradí zákonní zástupci dětí ve třetím ročníku, tj. které v období od 1. září do 31. srpna následujícího roku dovrší věku 6 let. (k provedení § 123 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb)

g) Prevence sociálně patologických jevů

Děti jsou pedagogickými pracovnicemi v rámci ochrany dětí před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
informovány a vedeny k prosociálnímu chování ve výchovně vzdělávací činnosti během celého dne.

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané
problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring vztahů mezi dětmi s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských
zařízeních.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a zaměstnanci školy a zákonnými
zástupci dětí.

4. PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Dítě má právo:

 • Na svobodu projevu odpovídající věku dítěte
 •  Na svobodu myšlení, svědomí a náboženství
 • Na výběr kamarádů
 • Na volnost pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny
 • Na respektování soukromého života rodiny dítěte pedagogickými pracovnicemi
 • Být chráněno před jakýmkoliv tělesným i duševním násilím, zneužíváním, urážením a zanedbáváním
 • Na volný čas, přiměřený odpočinek, účast při hře či oddechové činnosti přiměřené věku dítěte
 • Na vzdělání a školské služby / dle § 21ŠZ /
 • O způsobu výchovy dítěte v rodině rozhoduje zákonný zástupce – nese tudiž primární zodpovědnost za dítě

Dítě má povinnost:

 • Respektovat pokyny učitelek
 • Dodržovat domluvená pravidla chování
 • Šetrně zacházet s hračkami a didaktickými pomůckami
 • Dbát na dodržování bezpečnosti

Zákonní zástupci mají právo:

 •  Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání
 • Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí
 • Na informace a poradenskou pomoc v záležitostech týkajících se vzdělávání

Povinnosti zákonných zástupců (dle § 22 ŠZ):

 • Zajistit povinné plnění předškolního vzdělávání denně od 8.00 do 12.00 hodin
 • Zajistit, aby jejich dítě řádně docházelo do mateřské školy
 • Na vyzvání ředitele se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dětí
 • Informovat školu o zdravotní způsobilosti dítěte, o změnách ve zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • Oznamovat škole údaje potřebné pro školní matriku / dle § 28 odst. 2 ŠZ / a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích / např. rodné číslo, státní občanství, trvalé bydliště, údaje o zdravotním postižení, jméno a příjmení zákonných zástupců, zdravotní pojišťovnu, místo trvalého pobytu dítěte a telefonické spojení…/

Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci

 • Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci s cílem prohloubit vzájemné působení rodiny a mateřské školy. Zaměstnanci usilují o vytváření partnerských vztahů mezi školou a rodinou. Zaměstnanci sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, snaží se jim porozumět a vyhovět.
 • Zákonní zástupci mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů. Jsou pravidelně informováni o všem, co see v mateřské škole děje (prostřednictvím nástěnek, webových stránek a individuálních pohovorů). Projeví-li zájem, mohou se podílet na přípravě ŠVP, při řešení vzniklých problémů.
 • Zaměstnanci informují zákonné zástupce o prospívání jejich dětí, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se se zákonnými zástupci na společném postupu při vzdělávání a výchově dítěte – konzultace s učitelkou nebo ředitelkou školy.
 • Zaměstnanci chrání soukromí rodiny dítěte a zachovávají diskrétnost v jejich svěřených vnitřních záležitostech. Jednají se zákonnými zástupci ohleduplně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny.
 • Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá v péči o dítě, nabízí zákonným zástupcům poradenský servis a jiné osvětové aktivity v otázkách vzdělávání a výchovy předškolních dětí.

5. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

a) Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 • Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytují jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 • Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají pedagogičtí pracovníci. Pedagogové nesmí vykonávat jiné činnosti, které by je odváděly od přímé výchovně vzdělávací činnosti ani administrativní práce, nesmíse vzdalovat z místa, kde svěřené děti pobývají, nenechávají bez dozoru. V případě nezbytné nutnosti vzdálit se je pedagogický pracovník povinen zajistit dozor nad dětmi jiným pedagogem školy.
 • K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením nebo děti mladší 3 let
 • Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.
 • Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní.
 • Pracovníci školy jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj. Pedagogičtí pracovníci jsou pravidelně proškolováni v otázkách bezpečnosti. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni dbát, aby děti do MŠ nenosily nebezpečné ozdoby ve vlasech, na rukou a oděvu, které by mohly zapříčinit úraz dětí.
 • V případě školního úrazu je pedagogický pracovník povinen zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Zákonní zástupci jsou bezodkladně vyrozuměni. Pedagog je rovněž zodpovědný za ohlášení úrazu vedení školy a  zapsání do Knihy úrazů v ředitelně. Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově  vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí.
 • Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se  zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích.

b) První pomoc a ošetření

 • Ředitel školy a zdravotník školy zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních.
 • Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytovat první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitele školy a zákonné zástupce dítěte.
 • V případě pracovního, školního úrazu nebo jiné zdravotní příhody (dále jen úrazu) poskytne první pomoc podle běžných zdravotnických zásad pedagogický pracovník konající dohled.
 • Zaměstnanec školy provádějící dohled okamžitě telefonicky ohlásí událost vedení školy. V případě potřeby uvědomí záchrannou lékařskou pomoc.
 • Nedoporučujeme nosit cennosti (zlaté řetízky, drahé hračky apod.). V opačném případě nenese škola žádnou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození.
 • Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných mateřskou školou.
 • Ředitel školy, kterému byl úraz dítěte ohlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu.
 • Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu, zejména kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.

c) Pobyt dětí v přírodě

 • Využívají se pouze známá bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství.
 • Pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.).

d) Sportovní činnosti a pohybové aktivity

 • Před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost.
 • Pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

e) Pracovní a výtvarné činnosti

 • Při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje (např. nůžky, nože, kladívka apod.), vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem pedagogického pracovníka školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.).

6. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

 • Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v MŠ dbají pedagogičtí pracovníci na to, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy.

7. GDPR

Ochrana osobnosti ve škole (učitel, dítě)

▪Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku,

▪právo zákonných zástupců dětí na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí směrnicí ředitele školy k ochraně osobních údajů,

▪zpracování osobních údajů dětí za účelem propagace školy (webové stránky,
propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem
zákonných zástupců dětí.

 • Pořizování zvukových a obrazových záznamů osob (učitel, dítě) bez jejich svolení je v rozporu s občanským zákoníkem (§ 84 a § 85).
 • Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 školského zákona)

▪Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku,

▪právo zákonných zástupců dětí na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí směrnicí ředitele školy k ochraně osobních údajů,

▪zpracování osobních údajů dětí za účelem propagace školy (webové stránky,
propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem
zákonných zástupců dětí.

 • Pořizování zvukových a obrazových záznamů osob (učitel, dítě) bez jejich svolení je v rozporu s občanským zákoníkem (§ 84 a § 85).
 • Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 školského zákona)

8. distanční výuka

 • Zákon č. 349/2020 Sb. ukládá povinnost poskytovat vzdělávání dětí distančním způsobem. Předškolní děti mají povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky.

 • Pro účely distančního vzdělávání byla 14. dubna 2020 na FB vytvořena soukromá skupina  DROBOVICKÉ SOVIČKY  pro rodiče dětí ze školky, které chtějí být v kontaktu i v době uzavření. Všichni rodiče byli osloveni, a získali do této skupinky přístup. Zde budou rodiče nacházet podklady pro distanční vzdělávání dětí. 

 • Stejně tak zde mohou čerpat inspiraci rodiče dětí mladších, na které se ještě povinnost předškolního vzdělávání nevtahuje, ale přesto chtějí rozvíjet své děti dle vzdělávacího programu mateřské školy.

 • Na každý týden učitelky pro děti, na které se vztahuje povinná školní docházka _ připraví desky s úkoly, náměty, pracovními listy, metodiku na dané téma a rodiče si je v MŠ po dohodě termínu vyzvednou. Rodiče dětí s povinným předškolním vzděláváním po ukončení distančního vzdělávání odevzdají vypracované materiály.

 • Pro zpětnou vazbu, komunikaci a sdílení bude využíván FB nebo e-mail: msdrobovice@seznam.cz

 • Školní řád platí do odvolání.

 • Tento školní řád je pro obě strany (MŠ x rodiče) závazný

 • Školní řád MŠ nabývá platnosti s účinností od 1. 9. 2022

Bc. Hana Veselá

ředitelka

PŘÍLOHA 1.


ŠKOLNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ZDRAVÍ DĚTÍ

 

Tato problematika je zařazena k části „Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
při vzdělávání“

 

1 Zákonná ustanovení

Mateřská škola se řídí § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Dle tohoto ustanovení má mateřská škola povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, přičemž podmínky zajištění této bezpečnosti a ochrany zdraví dětí upravuje školní řád (ust. § 30 odst. 1 písm. c) školského zákona).

Mateřská škola nejen že zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví či pravidla náležitého dohledu, ale též podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi. Dále se mateřská škola řídí ust. § 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, který ukládá zařízením pro výchovu a vzdělávání (tj. i mateřským školám – srov. jeho ust. § 7 odst. 1) povinnost zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí.

Mateřská škola má právo ve smyslu § 35 odst. 1 písm. b) školského zákona. „vyloučit“ dítě ze vzdělávání v případě onemocnění, přičemž při závažném a opakovaném porušování těchto ustanovení rodičem může mateřská škola ukončit předškolní vzdělávání dítěte.

Podmínky vstupu dítěte do mateřské školy v oblasti zdraví

Do mateřské školy je možné přivést dítě pouze zcela zdravé, to je bez známek jakéhokoliv
akutního infekčního onemocnění, nebo parazitárního napadení.

2a) Za příznaky akutního infekčního onemocnění se považuje:

 • průhledná rýma, která intenzivně dítěti vytéká z nosu a to i bez zvýšené tělesné teploty,
 • zabarvená– zelená, žlutá, hnědá rýma, která vytéká dítěti z nosu a to i bez zvýšené tělesné teploty,
 • intenzivní kašel (tj. kašel, který přetrvává i při klidové činnosti dítěte) a to i bez
  zvýšené tělesné teploty,
 • náhlý výsev vyrážky na těle, který svými příznaky může odpovídat – planým neštovicím,
  5. nemoci, 6. nemoci, syndromu ruka-noha-ústa, spále, impetigu,
 • průjem a zvracení a to i 3 dny poté, co již dítě nemá průjem a nezvrací. (Mateřská škola
  nemůže dětem podávat dietní stravu. Proto dítě, které nemá realimentovaný
  trávící trakt na běžnou stravu nepřijme.)
 • zarudnutí očí, výtok bílého nebo zabarveného sekretu z jednoho nebo obou očí,
 • zvýšená tělesná teplota nebo horečka.

2b)  Za příznaky parazitární onemocnění se považuje:

 • intenzivní svědění vlasové pokožky, nález vši dětské nebo vajíčka vši dětské (hnidy) ve
  vlasech pohledem. (dítě může školka přijmout až tehdy, je-li zcela odvšivené,
  tedy bez živých vší a hnid),
 • neklid, svědění v okolí konečníku, nález roupů při vykonání potřeby na WC pohledem
  (roup dětský),

2c)  Dítě po očkování nelze přijmout pokud:

 • je naočkované v den, kdy přichází do mateřské školy (nástup je možný až
  následující den, kvůli možným reakcím a nežádoucím účinkům na očkovací látku),
 • pokud má dítě i následující den po očkování reakci na očkovací látku, tím je myšlena zvýšená tělesná teplota, velké zarudnutí, otok nebo bolest v místě vpichu očkovací látky, výsev vyrážky, zvýšená únava, malátnost

3 Odeslání dítěte do domácího léčení

Mateřská škola má právo ihned a kdykoliv během dne odeslat dítě do domácího léčení, pokud má podezření, že je dítě akutně nemocné, nebo má parazitární onemocnění, přičemž zákonný zástupce je povinen si pro dítě neprodleně bez zbytečného odkladu přijít, nebo písemně (SMS nebo emailem) pověřit vyzvednutím dítěte zletilou osobu. Do doby, než je dítě vyzvednuto z mateřské školy, je mateřská škola povinna zajistit jeho oddělení od ostatních dětí v kolektivu.

Dítě přichází do mateřské školy zcela zdravé s ukončenou léčbou a bez zjevných příznaků.

Oznamovací povinnost

Zákonný zástupci mají povinnost mateřské škole nahlásit infekční a parazitární onemocnění u svého dítěte, aby se zamezilo dalšímu šíření u těchto infekčních onemocnění: plané neštovice, spála, impetigo, průjem a zvracení, 5. nemoc, 6. nemoc, syndrom ruka-noha-ústa, zánět spojivek, pedikulóza, roupi, svrab. Nab základě informace o infekčním onemocnění od zákonných zástupců má mateřská škola povinnost informovat ostatní rodiče, že se v mateřské škole vyskytlo infekční nebo parazitární onemocnění. Oznámení probíhá formou obecného písemného oznámení na viditelném místě, že se ve školce vyskytuje konkrétní onemocnění.

Chronická onemocnění u dítěte.

Pokud má dítě chronické onemocnění, které se projevuje svými příznaky jako akutní infekční onemocnění (alergie) je nutné mateřské škole předložit potvrzení lékaře specialisty (alergologa), nebo praktického ošetřujícího lékaře (pediatra), že dítě má zmíněné chronické onemocnění. Bez potvrzení bude dítě považováno za akutně nemocné a bude odesláno do domácího léčení.

Mimo alergii, je za chronické onemocnění, ke kterému mateřská škola potřebuje potvrzení od lékaře specialisty nebo pediatra, považována epilepsie, astma bronchiale, metabolická onemocnění.

Podávání léků a léčivých přípravků dětem v mateřské škole.

Mateřská škola nemá povinnosti dětem v mateřské škole podávat jakékoliv léky a léčivé přípravky jak volně prodejné tak na lékařský předpis z medikace lékaře.

Pedagogický pracovník podle § 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, nemůže podávat léky, protože není zdravotnickým pracovníkem, který má k tomu oprávnění. V případě, že dítě potřebuje v neodkladné situaci, v rámci první pomoci, podat lék, nebo lék, který je medikován lékařem a musí jej dítě pravidelně užívat v určenou dobu, je nutné písemně požádat mateřskou školu a doložit potřebnost zprávou od lékaře.

V případě kladného vyřízení žádosti je zákonný zástupce povinen se osobně dostavit a při
předávání léku pedagogickému pracovníkovi, který s podáváním léku souhlasil, sepsat na místě „Protokol o podávání léků.“ Mateřská škola je povinna, i přes souhlas s podáváním léků, volat v život ohrožujících stavech záchrannou službu.

Pokud mateřská škola žádost rodiče o podávání léků zamítne, je rodič povinen zajistit podání léků sám.